Regulamin sklepu.

   

1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotr Skowronek , z siedzibą: ul. Grunwaldzka 24H/3, 32-005 Niepołomice , za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zamieszczonych zdjęć opatrzonych podpisem "Japan-Cars" należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą właściciela.

3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów.

4. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest potwierdzeniem przyjęcia oferty.

7. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta towaru.

8. W przypadku braku zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

- anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia)

- anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)

10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

11. Ceny zamieszczone przy danym towarze:

- stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich (PLN)

- nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient jest informowany w osobnym cenniku

12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności.

13. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

14. W dniu wysłania towaru przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W przypadku odboru osobistego Klient otrzymuje powiadomienie w momencie skompletowania zamówienia.

15. Klient powinien sprawdzić oraz zweryfikować doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.

16. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

17. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  • Darmowa dostawa

Dobierz części do swojego auta

Wybierz